Užsakymo krepšelis

Greita paieška

Bendros garantinės sąlygos

Bendros garantinės sąlygos

BENDROS GARANTINĖS SĄLYGOS

 

 

1. Bendrosios nuostatos

1.6.     Šiame dokumente nustatytos garantinės sąlygos yra taikomos Prekėms, kurios Prekių pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu buvo įsigytos iš pardavėjo UAB „Kmoto“ (toliau – Garantinės sąlygos).

1.7.    Garantinės sąlygos yra laikomos neatskiriama Prekių pirkimo – pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) dalimi, kurioje yra nustatomos Sutarties šalių teisės ir pareigos bei kitos su prekių garantija susijusios nuostatos.

1.8.      Šiose Garantinėse sąlygose vartojamos sąvokos atitinka Sutartyje vartojamas sąvokas ir jų prasmę, išskyrus atvejus, kai tam tikros sąvokos šiose Garantinėse sąlygose yra apibrėžiamos atskirai.

 

2. Prekės kokybė

2.1.    Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pateikti Prekes, kurių kokybė atitinka atitinkamų internetinėje svetainėje (parduotuvėje) „www.motonet.lt“ esančių Prekių aprašymus bei Sutarties sąlygas.

2.2.      Pardavėjas neatsako už Prekių kokybės trūkumus, kurie atsirado Pirkėjui pažeidus daikto naudojimo ar saugojimo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos, įskaitant atvejus, kai gedimai atsirado dėl į Prekės vidų patekusių skysčių ar pašalinių dalelių (dulkių, smėlio, cheminių medžiagų, maisto, vabzdžių ir pan.), atsiradus rūdims, spalvos pakitimui (pageltimui, užteršimui ir pan.), kai atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo, kai Prekės serijinis numeris pakeistas, nutrintas, arba jo nepavyksta nustatyti dėl kitų priežasčių. Prekės garantija neapima tų detalių ir eksploatacinių medžiagų bei jų sukeltų pasekmių, kurios po Prekės perdavimo buvo atitinkamai įmontuotos ar panaudotos be Pardavėjo ar jo įgalioto asmens sutikimo. Jeigu Pardavėjas nustato, kad Prekės kokybės trūkumai atsirado Pirkėjui pažeidus daikto naudojimo ar saugojimo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos, Pardavėjas atsisako tenkinti Pirkėjo reikalavimus.

2.3.  Konkrečios Prekės gamintojo garantijos terminas, jeigu jis suteikiamas, yra nurodomas Pardavėjo internetinėje svetainėje (parduotuvėje) „www.motonet.lt“ esančiame Gamintojų prekių garantijos terminų sąraše[DA2] . Prekės komplektuojamosioms detalėms gali būti taikomas kitoks garantijos terminas nei bendras Prekės garantijos terminas. Pakeistos detalės ar dalies kokybės garantijos terminas yra įskaitomas į bendrą Prekės garantijos terminą, t. y. pakeitus Prekės detalę arba dalį, jos kokybės garantijos terminas prasideda suremontuotos Prekės perdavimo Pirkėjui dieną ir baigiasi kartu su bendru Prekės kokybės garantijos terminu.

2.4.      Prekės garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekės perdavimo Pirkėjui.

2.5.     Kai yra nustatytas Prekės kokybės garantijos terminas, reikalavimai dėl Prekės trūkumų gali būti reiškiami, jeigu trūkumai nustatyti per garantijos terminą. Prekės kokybės trūkumo nustatymo laiką privalo įrodyti Pirkėjas. Jeigu Pirkėjas nepateikia įrodymų apie konkretų prekės kokybės trūkumų nustatymo laiką, laikoma, kad Prekės trūkumai nustatyti pretenzijos Pardavėjui pareiškimo dieną. Kai Prekės aprašyme nurodytas trumpesnis nei dveji metai daikto kokybės garantijos terminas, ir Prekės trūkumai nustatyti pasibaigus šiam terminui, tačiau nepraėjus daugiau kaip dvejiems metams nuo Prekės perdavimo dienos, Pardavėjas atsako už Prekės trūkumus, jeigu Pirkėjas įrodo, kad šie trūkumai atsirado iki Prekės perdavimo arba dėl iki Prekės perdavimo atsiradusių priežasčių, už kurias atsako Pardavėjas.

2.6.      Kai nenustatytas Prekės kokybės garantijos ar tinkamumo naudoti terminas, Pirkėjas reikalavimus dėl Prekės trūkumų gali pareikšti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo daikto perdavimo dienos. Kai nenustatytas Prekės garantijos terminas, Pardavėjas atsako už Prekės trūkumus, jeigu Pirkėjas įrodo, kad jie atsirado iki Prekės perdavimo arba dėl priežasčių, atsiradusių iki Prekės perdavimo.

2.7.     Prekės kokybės garantija neapima Prekės priedų, dalių, kurios dėl savo funkcinės paskirties yra padidinto dėvėjimosi objektas ir kurios normaliai susidėvėjo naudojantis Preke: akumuliatoriniai maitinimo elementai, maitinimo elementai (baterijos), išoriniai maitinimo blokai ir įkrovimo prietaisai (įkrovimui taikytas netinkamas rėžimas, naudojamas neoriginalus ar neskirtas konkrečiam prietaisui įkroviklis, trumpinti gnybtai), prietaisų rankenėlės, rankenos, filtrai, žarnos, keičiamos lempos, sujungimo kabeliai, dėklai, dirželiai nešiojimui, kojelės, ventiliatoriai,  montavimo prietaisai ir pan.

 

3. Reikalavimų dėl Prekių garantijos pareiškimo tvarka

 

3.1.       Pirkėjas Sutarties (įskaitant šias Garantines sąlygas) nustatyta tvarka ir pagrindais dėl Prekės garantinio aptarnavimo savo pasirinkimu kreipiasi į Pardavėją Sutartyje Pardavėjo internetinėje svetainėje (parduotuvėje) „www.motonet.lt“ nurodytais kontaktiniais duomenimis arba į įgaliotą Prekės garantinio aptarnavimo servisą (jei toks nurodomas), Pardavėjo internetinėje svetainėje (parduotuvėje) „www.motonet.lt“ nurodytais kontaktiniais duomenimis.

3.2.       Pirkėjas, pastebėjęs Prekės kokybės trūkumą, privalo kreiptis į Pardavėją arba įgaliotą servisą (jei toks nurodomas) per protingą laiką nuo Prekės trūkumų pastebėjimo dienos.

3.3.       Kreipdamasis dėl Prekės kokybės trūkumų, Pirkėjas turi kartu pateikti Prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą faktūrą) ir galiojantį Prekės garantinį taloną, jeigu jis buvo pateiktas kartu su Preke.

3.4.       Prekė ar jos komponentas yra priimamas Pardavėjo ar jo įgalioto serviso, pasirašius Prekės priėmimo – perdavimo aktą, ar jam prilygstantį dokumentą, kurio po vieną egzempliorių tenka Pirkėjui ir Pardavėjui.

3.5.       Prekės gedimui nepasitvirtinus ir (arba) esant Prekės trūkumams, kuriems netaikoma Pardavėjo garantija, visas išlaidas, susijusias su Prekės transportavimu Pardavėjui ar į įgaliotą servisą ir iš jo apmoka Pirkėjas.

 

4. Netinkamos kokybės prekę nusipirkusio Pirkėjo teisės

4.1.       Jeigu parduota Prekė neatitinka kokybės reikalavimų, ir šie Prekės trūkumai Sutarties sudarymo metu nebuvo aptarti, tai nusipirkęs netinkamos kokybės Prekę Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti:

4.1.1.            kad Prekė, Sutartyje apibūdinta pagal rūšį, būtų pakeista tinkamos kokybės Preke, jeigu trūkumai yra esminiai;

4.1.2.            kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

4.1.3.            kad neatlygintinai per protingą terminą būtų pašalinti Prekės trūkumai arba būtų atlygintos Pirkėjo išlaidos jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

4.1.4.            grąžinti sumokėtą už Prekę kainą ir atsisakyti Sutarties, jeigu Prekės kokybės trūkumai yra esminiai.

4.2.       Pirkėjas netenka teisės remtis Prekės neatitikimu kokybės reikalavimams, jeigu jis per protingą laiką po to, kai neatitikimą pastebėjo ar turėjo pastebėti, apie tai nepraneša Pardavėjui ir nenurodo, kokių reikalavimų Prekė neatitinka.

4.3.       Pirkėjui pasinaudojus teise atsisakyti Sutarties (Garantinių sąlygų 4.1.4. punktas), grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Už pilną Prekės sukomplektavimą atsako Pirkėjas. Jeigu Prekė nėra pilnai sukomplektuota, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą prekę bei turi teisę atsisakyti grąžinti sumokėtą Prekės kainą.

 

Įkelta 2012 m. vasario 01 d.

Greita paieška

Paieška pagal transporto priemonę

Paieška pagal prekes

Užsakymai priimami iki:

DPD: 21 Valandos 1 Minutes
Venipak: 1 Valandos 1 Minutes

Individualus pakabos reguliavimas

Personal suspension settings

WE WILL PROSECUTE ALL INTERNET THEFT OF OUR COPYRIGHTED MATERIAL. DO NOT COPY OUR CONTENT.