Užsakymo krepšelis

Greita paieška

Prekių pirkimo-pardavimo sutartis

Prekių pirkimo-pardavimo sutartis

Prekių pirkimo-pardavimo sutartis

Mes,

Pardavėjas – UAB „Kmoto“ (įmonės kodas: 141962529; buveinės adresas: P.Lukšio g. 18, LT-08222 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, VĮ Registrų centras, Lvovo g. 25, Vilnius), kuriai priklauso internetinė svetainė (parduotuvė) www.motonet.lt;

Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris internetinėje svetainėje (parduotuvėje) www.motonet.lt perka prekes ir kuris vienareikšmiškai ir neatšaukiamai sutinka su šioje sutartyje nurodytomis sąlygomis. Jeigu Pirkėjas - fizinis asmuo, perka ir naudoja prekę asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti, jis laikomas vartotoju. Šioje sutartyje bei Taisyklėse esančios nuostatos, pagal teisės aktus būtinos vartotojų teisinei apsaugai užtikrinti, juridinių asmenų atžvilgiu nėra taikomos. Tais atvejais, kai Pirkėjas yra juridinis asmuo, jam taikomos bendrosios Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6 knygos IV dalies XXIII skyriaus pirmajame – trečiajame skirsniuose numatytos pirkimo – pardavimo nuostatos;

sudarėme šią pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarėme:

 

1. straipsnis. Bendrosios nuostatos ir šalių patvirtinimai

1.1.   Šioje Sutartyje yra įtvirtinamos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudaromos tarp Pardavėjo ir Pirkėjo elektroniniu būdu, sąlygos, Pirkėjui perkant prekės internetinėje svetainėje (parduotuvėje) „www.motonet.lt“.

1.2.   Pirkimo – pardavimo procesą, Pirkėjo bei Pardavėjo teises ir pareigas nustato atitinkamoje (-se) internetinės svetainės (parduotuvės) „www.motonet.lt“ skiltyje (-se) pateiktos Naudojimosi svetaine taisyklės, Privatumo apsaugos taisyklės ir kitos taisyklės nusakančios, kaip išsirinkti prekes, kaip pamatyti jų aprašymus, kainą, kaip atlikti pirkimą ir pan. (toliau visos minėtos taisyklės vadinamos Taisyklėmis). Taisyklės yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

1.3.   Sudarydamas šią Sutartį (t. y. pažymėjęs varnele langelį su žodžiais „Su "Prekių pirkimo – pardavimo sutartimi" susipažinau ir sutinku“ ir paspausdamas mygtuką „Patvirtinti užsakymą“) Pirkėjas patvirtina, kad jis perskaitė Sutartį bei Taisykles, suprato jų nuostatas bei sutiko su Sutartimi bei Taisyklėmis. Pirkėjas patvirtina ir sutinka, kad jis žino, jog tuo atveju, jeigu jis neperskaitė ir (ar) nesuprato Sutarties ir/ar Taisyklių nuostatų ir (ar) nesutiko su jomis – jis neturi teisės įsigyti šioje internetinėje svetainėje (parduotuvėje) „www.motonet.lt“ jokių prekių ir tokiu atveju neturi pažymėti varnele langelio su žodžiais „Su "Prekių pirkimo – pardavimo sutartimi" susipažinau ir sutinku“.

1.4.   Pirkėjas patvirtina suprantąs, kad pažymėjęs varnele langelį su žodžiais „Su "Prekių pirkimo – pardavimo sutartimi" susipažinau ir sutinku“ ir paspausdamas mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ , jis sudaro teisines pasekmes sukeliančią pirkimo – pardavimo sutartį.

1.5.   Ši Sutartis yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „www.motonet.lt“ internetinėje svetainėje (parduotuvėje) susijusios nuostatos. Tuo atveju, jeigu Taisyklių nuostatos prieštarauja šios Sutarties nuostatoms, taikomos šios Sutarties nuostatos.

 

2. straipsnis. Sutarties objektas

2.1.   Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti "Užsakyme" (t. y. elektroniniame prekių sąraše, į kurį Pirkėjas įtraukė prekes, kurias nori įsigyti iš Pardavėjo) (toliau – „Užsakymas“) nurodytas prekes (toliau – „Prekės“) Pirkėjo nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas Sutartyje nustatytą kainą.

2.2.   Pirkėjas Prekes užsisako vadovaudamasis internetinėje svetainėje (parduotuvėje) „www.motonet.lt“ pateiktais nurodymais. Juos galima rasti  "Naudojimosi svetaine taisyklėse". Minėti nurodymai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

2.3.   Prekių nuosavybės teisė Pirkėjui perduodama nuo jų faktinio perdavimo Pirkėjui ar jo įgaliotam atstovui momento.

 

3. straipsnis. Pirkėjo teisės

3.1.   Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „www.motonet.lt“ internetinėje svetainėje (parduotuvėje) šios Sutarties ir Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2.   Pirkėjas turi teisę atsisakyti sudarytos Sutarties pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui per 7 (septynias) darbo dienas nuo Prekių pristatymo dienos. Jeigu Pirkėjas viena sutartimi įsigijo keletą Prekių, jis turi teisę atsisakyti Sutarties visiškai (t. y. visų viena Sutartimi nusipirktų Prekių) arba iš dalies (t. y. tik kai kurių viena Sutartimi įsigytų Prekių). Ši Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis LR Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis" ir Pardavėjo „Kokybiškų prekių grąžinimo taisyklėmis“.

3.3.   Sutarties 3.2. punkte įtvirtinta teise Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti, jeigu Sutartis (ar jos dalis) sudaryta dėl:

3.3.1. garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinių programų pardavimo, jei Vartotojas pažeidė pakuotės apsaugas;

3.3.2. knygų, laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo;

3.3.3. dalyvavimo žaidimuose ar loterijose.

3.3.4. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

3.4.   Sutarties 3.2. punkte įtvirtinta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuomet, jeigu Prekė nebuvo naudojama, nebuvo sugadinta arba jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, t. y. Prekei ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą Prekę.

3.5.   Pirkėjas taip pat turi kitas Sutartyje, Taisyklėse ir teisės aktuose numatytas teises.

 

4. straipsnis. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1.   Pirkėjas privalo sumokėti už Prekę ir priimti ją „www.motonet.lt“ internetinės svetainės (parduotuvės) Taisyklių iš šios Sutarties nustatyta tvarka.

4.2.   Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų prie „www.motonet.lt“ internetinės svetainės (parduotuvės). Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Pirkėjas prisiima visą riziką dėl nuostolių/papildomų išlaidų, atsiradusių laikotarpiu nuo prisijungimo duomenų praradimo iki pranešimo apie tai Pardavėjui.

4.3.   Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pirkėjas prisiima visą riziką dėl savo nuostolių/papildomų išlaidų, atsiradusių dėl neteisingų, netikslių ar neišsamių duomenų registracijos formoje.

4.4.   Prekės pristatymo metu, Pirkėjui be svarbių priežasčių atsisakius priimti Prekę, Pirkėjas privalo padengti Prekės pristatymo išlaidas.

4.5.   Pirkėjas, naudodamasis „www.motonet.lt“ internetinės svetainės (parduotuvės) paslaugomis, įsipareigoja laikytis jos Sutarties sąlygų ir visų Taisyklių, nurodytų „www.motonet.lt“ internetinėje svetainėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

5. straipsnis. Pardavėjo teisės

5.1.   Jei Pirkėjas bando pakenkti „www.motonet.lt“ internetinės svetainės (parduotuvės) darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine svetaine (parduotuve) arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2.   Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti „www.motonet.lt“ internetinės svetainės (parduotuvės) veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.3.   Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimą už Prekes išankstiniu banko pavedimu, nesumoka už užsakytas Prekes per 3 (tris) darbo dienas.

5.4.   Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą ar jo dalį ir grąžinti Pirkėjui jo sumokėtą pinigų sumą, jei dėl techninės klaidos ar trečių asmenų veiksmų „www.motonet.lt“ internetinėje svetainėje (parduotuvėje) buvo klaidingai nurodytos užsakytų Prekių kainos arba jei užsakytų Prekių pristatymas dėl objektyvių priežasčių yra neįmanomas.

5.5.   Pardavėjas taip pat turi kitas teises, numatytas Sutartyje, Taisyklėse bei teisės aktuose.

 

6. straipsnis. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1.   Pardavėjas įsipareigoja Taisyklėse ir „www.motonet.lt“ internetinėje svetainėje (parduotuvėje) nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis „www.motonet.lt“ internetinės svetainės (parduotuvės) teikiamomis paslaugomis.

6.2.   Pardavėjas įsipareigoja kaupti ir tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis tinkamai, teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Pardavėjo įsipareigojimai, susiję su asmens duomenų apsauga, numatyti interneto svetainėje (parduotuvėje) www.motonet.lt skyriuje „Privatumo apsaugos taisyklėse“.

6.3.   Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytą Prekę jo nurodytu adresu Lietuvoje Sutartyje ir Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

6.4.   Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos Prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašią prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

 

7. straipsnis. Sutarties kaina ir jos apmokėjimas

7.1.   Šios Sutarties kaina yra lygi visų Užsakyme esančių Prekių kainų ir pristatymo kainos sumai (toliau – Sutarties kaina). Pristatymo kainos nurodytos čia. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) yra įskaičiuotas į Sutarties kainą.

7.2.   Sutarties kainos apmokėjimo sąlygas, tvarką ir būdus rasite čia.

7.3.   Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjui tinkamai sumokėti Sutarties kainą Pirkėjo pasirinktu būdu prieš Pardavėjui pradedant vykdyti Prekės pristatymo procedūrą.

 

8. straipsnis. Prekių pristatymas ir atsiėmimas.

8.1.   Pirkėjas, užsakydamas Prekę, įsipareigoja nurodyti Prekės pristatymo vietą.

8.2.   Prekę pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

8.3.   Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekę pats. Tuo atveju, kai jis Prekės pats priimti negali, o Prekė pristatyta Pirkėjo nurodytu adresu ir perduota pristatymo adresu esančiam asmeniui, prisistačiusiam, kaip Pirkėjo atstovu, galinčiu priimti Prekę, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekės pristatymo netinkamam subjektui.

8.4.   Prekės pristatomos arba perduodamos Pirkėjui šiais terminais:

8.4.1. Pirkėjui atsiimant Prekę Pardavėjo sandėlyje (Kmoto sandėlis, Kalvarijų 125 g. Vilnius, LT-08221, Lietuva) ir jeigu Prekė yra Pardavėjo sandėlyje – per 14 darbo dienų po apmokėjimo atlikimo, jeigu apmokant naudojamasi internetine bankininkyste, arba po patvirtinimo apie apmokėjimą iš banko gavimo, jeigu apmokama pavedimu banko skyriuje, arba po užsakymo pateikimo (Sutarties sudarymo), jeigu pasirinktas apmokėjimo grynaisiais būdas;

8.4.2. pristatant Prekę Pirkėjo nurodytu adresu, jeigu Prekė yra Pardavėjo sandėlyje, Prekė pristatoma per 1 – 5 darbo dienas po apmokėjimo atlikimo, jeigu apmokant naudojamasi internetine bankininkyste, arba po patvirtinimo apie apmokėjimą iš banko gavimo, jeigu apmokama pavedimu banko skyriuje, arba po užsakymo pateikimo (Sutarties sudarymo), jeigu pasirinktas apmokėjimo grynaisiais būdas;

8.4.3. jeigu Prekės nėra Pardavėjo sandėlyje, su Pirkėju suderinamas individualus Prekės pristatymo terminas: apie galimą pristatymo terminą Pirkėjas informuojamas nurodytu el. paštu, Pirkėjui nesutinkant su nurodytu terminu, užsakymas atšaukiamas ir pirkimo – pardavimo sutartis konkrečios Prekės atžvilgiu nutraukiama.

8.5.   Jeigu Prekė nepristatoma per minėtą laiką, Pardavėjas gali būti laikomas atsakingu už tai, tik tuo atveju, jeigu tai įvyko dėl jo tiesioginės kaltės.

8.6.   Prekės atsiėmimo sandėlyje metu Pirkėjas, priimdamas Prekę pasirašo Prekę lydintį dokumentą (sąskaitą faktūrą, siuntos priėmimo – perdavimo dokumentą ir pan.), tokiu būdu patvirtindamas, kad Prekė jam perduota tinkamai. MOTONET.LT sandėlyje nėra galimybių perkamos Prekės apžiūrėti (išskyrus išorinę Prekės būklę), išbandyti, kitaip patikrinti jos kokybės. Šiuo atveju laikoma, kad Sutartis buvo sudaryta elektroniniu būdu, todėl Pirkėjui yra suteikiama teisė atsisakyti Sutarties per 7 (septynias) darbo dienas po prekės gavimo (kitaip tariant, Prekės apžiūrėjimas, išbandymas, kitoks Prekės kokybės ir komplektiškumo patikrinimas atliekamas paties Pirkėjo pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku). Prekės perdavimui MOTONET.LT sandėlyje metu taikomos tokios pat Prekės išorinės pakuotės apžiūros bei trūkumų įforminimo, taip pat kitos prekės priėmimo – perdavimo taisyklės, numatytos Sutartyje.

8.7.   Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos išorinę būklę. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, deformuota šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti Prekę lydinčiame dokumente (sąskaitoje faktūroje, siuntos perdavimo – priėmimo dokumente ir pan.) bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui (siuntų tarnybos kurjeriui), surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui priėmus Prekę ir pasirašius Prekę lydintį dokumentą be pastabų, laikoma, kad perduota siunta tvarkinga, Pirkėjas pretenzijų neturi, o Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekės pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

8.8.   Pirkėjas, iš galimų Prekės pristatymo būdų pasirinkęs Prekės atsiėmimą Pardavėjo sandėlyje, įsipareigoja atsiimti Prekę ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Sutarties 8.4.1 punkte nurodyto termino pabaigos.

8.9.    Tuo atveju, kai Pirkėjas atsisako Sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines Prekės grąžinimo Pardavėjui išlaidas, kurios lygios Prekių pristatymo kainai. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už Prekę sumokėtų pinigų. Jeigu Pardavėjo patirtos Prekės grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos Prekės vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.

 

9. straipsnis. Prekėms taikoma garantija

9.1.   Kiekvienos „www.motonet.lt“ parduodamos Prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės pavadinime ir (arba) aprašyme. Jei prekių charakteristikos ar savybės pavadinime ir aprašyme nurodytos skirtingai ir prieštarauja vienos kitoms, laikoma, kad teisinga informacija pateikta prekės pavadinime.

9.2.   Pardavėjo garantiniai įsipareigojimai bei su nekokybiškomis prekėmis susiję įsipareigojimai, numatyti čia. Šios sąlygos yra neatskiriama Sutarties dalis.

 

10. straipsnis. Prekių grąžinimas ir keitimas

10.1.     Kokybiškų Prekių grąžinimas atliekamas „Prekių grąžinimo taisyklių“ numatyta tvarka ir pagrindais. Šias taisykles galite rasti čia.

10.2.     Nekokybiškos Prekės grąžinamos remiantis „Garantinėmis sąlygomis“.

 

11. straipsnis. Šalių atsakomybė

11.1.     Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

11.2.     Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine svetaine (parduotuve) „www.motonet.lt“.

11.3.     Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „www.motonet.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės svetainės (parduotuvės) naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju, o Pirkėjas neturi teisės atsisakyti vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį dėl to, kad šiuos įsipareigojimus prisiėmė asmuo, kuriam Pirkėjas perdavė prisijungimo duomenis.

11.4.     Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.5.     Jei Pardavėjo internetinėje svetainėje (parduotuvėje) yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

11.6.     Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina nukentėjusiai šaliai tiesioginius nuostolius.

 

12. straipsnis. Nepaprastosios aplinkybės

12.1.     Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

12.2.     Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šią Sutartį.

 

13. straipsnis. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1.     Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti "www.motonet.lt" internetinėje parduotuvėje įvairias akcijas.

13.2.     Tais atvejais, kai Pirkėjui perkant Prekę yra suteikiama dovana ir Pirkėjas Taisyklių, Sutarties ir teisės aktų numatytomis sąlygomis pasinaudoja teise atsisakyti Sutarties, Pirkėjas savo pasirinkimu:

13.2.1.  kartu su atsisakius Sutarties grąžinama Preke grąžina ir jam su Preke suteiktą dovaną. Grąžinama dovana turi atitikti „Prekių grąžinimo taisyklių“ nuostatas, susijusias su grąžinamo daikto būklės reikalavimais. Šias taisykles galite rasti čia; arba

13.2.2.  sumoka Pardavėjui Pardavėjo nurodyto dydžio su Preke suteiktos dovanos ekvivalentą pinigais. Pirkėjo šiuo atveju mokėtina suma automatiškai įskaitomą į Pardavėjo Pirkėjui grąžinamą Prekės kainą.

 

14. straipsnis. Apsikeitimas informacija

14.1.     Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

14.2.  Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo svetainės (parduotuvės) „www.motonet.lt“ skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

15. straipsnis. Baigiamosios nuostatos

15.1.     Šiai Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15.2.     Jei kuri nors šios Sutarties dalis tampa negaliojanti, tai nedaro likusios Sutarties dalies negaliojančios.

15.3.     Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Neišsprendus ginčo derybų keliu per 15 (penkiolika) darbo dienų, ginčas sprendžiamas kitais, Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais, būdais.

15.4.   Bet kokie Sutarties pakeitimai ir papildymai Šalių susitarimu gali būti atliekami Šalims susitariant elektroniniu paštu (korespondencijai laikomi tinkamai šie el. pašto adresai: Pardavėjo [ info@motonet.lt ], Pirkėjo – Pirkėjo anketoje nurodytas el. pašto adresas). Šalims elektroniniu paštu susitarus dėl pirkimo – pardavimo sąlygų, kurios neatitinka Sutarties nuostatų, taikomos sąlygos, dėl kurių Šalys susitarė elektroniniu paštu.

 

Atnaujinta 2012 m. vasario 01 d.

Greita paieška

Paieška pagal transporto priemonę

Paieška pagal prekes

Užsakymai priimami iki:

DPD: 20 Valandos 57 Minutes
Venipak: 57 Minutes

Individualus pakabos reguliavimas

Personal suspension settings

WE WILL PROSECUTE ALL INTERNET THEFT OF OUR COPYRIGHTED MATERIAL. DO NOT COPY OUR CONTENT.